اعضاء کمیته اجرائی

 • آقای دکتر سهراب کارگر
 • دبیر کنفرانس، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران و مدیرعامل
 • عضو هیات مدیره شرکت پخش سراسری BSS
 • آقای مسعود پورسلطان محمدی
 • عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران
 • عضو هیات مدیره شرکت پارس خزر و مدیرعامل شرکت صنعتی خزر کوشا
 • آقای دکتر حمید ترکاشوند
 • عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران
 • مدیرعامل شرکت پخش محیا دارو
 • آقای سید محمد مدرس نیا
 • عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران
 • مدیرعامل شرکت کندور پارس
 • آقای محمد صادق صدیقی
 • مدیر اجرایی کنفرانس و
 • معاونت منابع انسانی شرکت پخش سراسری BSS
 • آقای حسین همتی نژاد
 • مدیر عامل پرآورپخش سپاهان
 • آقای دکتر حسن محمودی
 • مدیر اجرایی انجمن ملی صنعت پخش ایران
 • آقای دکتر محمدرضا مرادی
 • مدیر عامل پخش البرز
 • آقای محمدرضا اسدآبادی
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت پخش رازی
 • آقای وحید کریمی
 • مدیرعامل شرکت قاسم ایران