اعضای کمیته راهبری

 • آقای محمد شریعتمداری
 • وزیر صنعت، معدن و تجارت
 • آقای دکتر هاشمی قاضی زاده
 • وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای حسن یونس سینکی
 • معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • آقای دکتر غلامرضا اصغری
 • معاونت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • و ریاست سازمان غذا و دارو
 • آقای محمد صادق مفتح
 • رئیس کمیته توسعه صادرات ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
 • آقای محمد اسماعیل قدس
 • رئیس هیات مدیره شرکت پخش پگاه
 • آقای مهندس مصطفی خدایی
 • رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران
 • مدیرعامل شرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان
 • رئیس هیات مدیره شرکت زرین پخش بهشهر
 • آقای سعید جارودی
 • دبیر انجمن و عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران
 • آقای دکتر سهراب کارگر
 • دبیر کنفرانس، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران و مدیرعامل
 • عضو هیات مدیره شرکت پخش سراسری BSS
 • آقای دکتر وحید محلاتی
 • عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران و مدیرعامل شرکت پوراپخش