اعضای کمیته علمی

 • آقای دکتر سید ابراهیم هاشمی
 • دبیر علمی کنفرانس، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران
 • مدیرعامل , عضو هیات مدیره شرکت سینا پخش ژن
 • آقای دکتر عباس تابش
 • مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • آقای دکتر عبدالمجید چراغعلی
 • مشاور اجرایی و سیاست گذاری سازمان غذا و دارو
 • آقای دکتر ابوالفضل کزازی
 • عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 • آقای دکتر پرویز عقیلی
 • مدیر عامل بانک خاورمیانه
 • آقای پرویز درگی
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت توسعه مهندسی بازار گستران آتی
 • آقای دکتر حیدر امیران
 • رئیس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری کار آفرین
 • مدیرعامل سازمان فروش ایرانیان و موسس سایت بیزینس مانیتور ایران
 • آقای دکتر وحید محلاتی
 • عضو هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران و مدیرعامل شرکت پوراپخش
 • آقای دکتر مجتبی امیری
 • عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 • آقای رامین تهرانی
 • بازرس انجمن ملی صنعت پخش ایران
 • عضو هیات مدیره و معاونت مالی و اقتصادی شرکت سینا پخش ژن