محور اصلی

جامعیت نگری در صنعت پخش، ﻣﺘﺄثر از تحـولات محیـطـی

محورهای فرعی
 • راهکارهای استراتژیک مواجهه با تحولات محیطی در صنعت پخش
 • جامعیت نگری در صنعت پخش، متاثر از تحولات محیطی
 • محورهای فرعی پنجمین کنفرانس صنعت پخش ایران
 • نقش و ثاثیر صنعت پخش در تولید و توسعه محصولات ملی
 • افزایش بهره‎وری منابع‎انسانی در صنعت پخش و نقش روش های نوین فروش در ساختار سرمایه‎های انسانی
 • روش های نوین بهینه نمودن ساختار لجستیک در صنعت پخش
 • تعیین نقش دولت در ارتقاء صنعت پخش در ایران 1404
 • موانع کسب و کار قوانین مالیاتی در توسعه و رشد صنعت پخش
 • نقش روش های نوین فروش در ساختار سرمایه‎ های انسانی شرکت‎های پخش
 • راهبرد‎های حفظ منابع مالی برای کاهش آثار تحولات محیطی
 • جامعیت نگری در شیوه های نوین بازاریابی و فروش متاثر از تحولات محیطی
 • صنعت پخش و راهکارهای حضور موثر در بازارهای منطقه
 • راهکارهای مدیریت فناوری اطلاعات (داده کاوی و IT) جهت مواجهه با تحولات محیطی در صنعت پخش