زمان بندی مقالات
زمانبندی مقالات
مهلت ارسال مقالات 1397/05/25
اعلام نتایج مقالات 1396/06/25
مهلت ارسال مقالات اصلاح شده 1396/06/31
اعلام نتایج نهایی 1396/07/05
جوایز مقالات
چهار نفر اول 100 میلیون ریال
چهار نفر دوم 50 میلیون ریال
چهار نفر سوم 30 میلیون ریال